Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018 przedstawione na Komisji Sejmowej

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018.

Informację przedstawił zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Grzegorz Czarnocki.

Celem kontroli było zbadanie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego wspierają finansowo kulturę fizyczną i sport.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w ramach działań pokontrolnych proponuje m.in.: uporządkowanie i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze finansowania kultury fizycznej i sportu, zmianę art. 27 i 28 ustawy o sporcie poprzez określenie maksymalnej wysokości środków publicznych, jakie może otrzymać klub sportowy działający w formie spółki prawa handlowego, określenie zakresu regulacji uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących warunków i trybu wspierania kultury fizycznej i sportu.

W dyskusji posłowie odnieśli się m.in. do kwestii:

Komisja przyjęła informację KRRIO.

Wersja XML