Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w latach 2017-2020

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informacje: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotyczące współpracy Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej.

Informacje przedstawili: p.o. wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK – Dariusz Zielecki oraz przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych – Mirosław Legutko.

W latach 2017-2020 współpraca pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a RIO powadzona była zarówno na szczeblu centralnym (Krajowa Rada RIO i Centrala NIK), jak i regionalnym (poszczególne RIO i delegatury NIK).

Najważniejsze obszary tej współpracy to:

Komisja przyjęła informacje do wiadomości.

Pełny tekst zapisu przebiegu posiedzenia w załączeniu.

Wersja XML