Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wytyczne wydawane przez Krajową Radę RIO - BIP

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) i dodanym art. 25aa, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w celu zapewnienia jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych może wydawać, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytyczne, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wydane wytyczne będą dostępne pod linkiem.

Wersja XML