Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Krajowa Rada ukonstytuowała się w styczniu 1998 r. Zgodnie z regulaminem działalność podjęło pięć stałych komisji KR RIO:

 

Zadania i funkcje stałych Komisji Krajowej Rady RIO

Komisja Koordynacji Kontroli:

 1. Przygotowuje i nadzoruje, a następnie upowszechnia wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych o zasięgu ogólnopolskim lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych, w szczególności:
 1. Współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie:
 1. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się kontrolą finansów samorządowych;
 2. Przygotowuje materiały informacyjne dla służb finansowych organów samorządowych i organów kontroli.

 

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

W zakresie legislacji:

W zakresie orzecznictwa:

 

Komisja Analiz Budżetowych:

 1. W zakresie opracowania sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy:
 1. Koordynuje prace analityczne z określonych dziedzin gospodarki finansowej samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych;
 2. Koordynuje działania związane z wdrażaniem technik komputerowych i oprogramowania.

 

Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 1. Gromadzi informacje o założeniach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej,
 2. Opracowuje projekt wniosku do projektu budżetu państwa w części obejmującej regionalne izby obrachunkowe i przedkłada Krajowej Radzie,
 3. Przygotowuje informacje o realizacji budżetów przez izby,
 4. Analizuje sytuację finansową regionalnych izb obrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń, i przedkłada stosowne raporty Krajowej Radzie.

 

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

W zakresie działalności szkoleniowej:

W zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:

 

 

Wersja XML